Meie visioon

Tallinna Mutionu Lasteaed on hooliv ja sõbralik perekonna toetaja lapse koolieelses eas. Kannab elukestva õppimise ideed, hea kasvukeskkonna ja mikrokliimaga avatud organisatsioon. 

Meie missioon

Tallinna Mutionu Lasteaed on traditsioone ja partnereid austav organisatsioon, kus saavad lapsed professionaalsete õpetajate käe all teadmised, oskused, vilumused, julguse, loovuse, teotahte, keskkonnateadlikkuse ja vastutustunde edukaks toimetulekuks koolis ja valmisoleku õppimiseks koolis, arvestades iga lapse individuaalsust.

Põhiväärtused

Usaldus. Usaldus on kellessegi ja millessegi uskumine ja nende vastastikune usaldamine.

Koostöö. Avatud valmisolek üksteisega koostööst huvitatud üksikisikute või sihtgruppidega. 

Loovus. Kujutlusvõimeline ja leidlik oma töös, mis kandub lastele.

Traditsioonid. Traditsioonid aitavad ellu jääda. Nad peidavad endas vaimsust, kõlblust, tarkust.

Keskkonnateadlikkus. Tekitada vajadus pidada lugu ühiskonnast, oma maast ja keskkonnast.

Prioriteedid ja eesmärgid

Prioriteedid

  • lapsekeskne õppe-ja kasvatustöö
  • lapsevanema ootustele vastamine
  • kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad
  • õige juhtimisstrateegia
  • heade töö- ja õpitingimuste loomine

Eesmärgid

  • koolivalmiduse arendamine
  • õppekava arendustegevuse konkretiseerimine
  • pedagoogilise kaadri kvalifikatsiooni tõstmine ja meeskonnatöö edendamine
  • lastevanemate koostöö tõhustamine
  • kaasaegse imago loomine