Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning korraldus

Hindamise põhimõtted:

  • Toetada lapse arengut perekonnale sobival viisil ja suunas
  • Märgata vanematele märkamatuks jäänud aspekte

Laste arengut jälgitakse regulaarselt ja tehakse uute ilmingute puhul märkmeid. Lapse arengut jälgivad rühmaõpetajad, muusika- ja liikumisõpetaja, õpetajaabi, tervisetöötaja. Tugivõrgustikus on veel kokad, majandusjuhataja ja juhataja.

1 x aastas kontrollib laste kõnet logopeed ja nõustab vanemaid. Nimetatud töötajatega arutatakse lapse arengu ja edu üle.

 

Septembri lastevanematekoosolekutel tutvustatakse õppeperioodi eesmärke ja tegevusi, mida nende täitmiseks on vaja läbi viia ning kuidas perekonnad saavad seda toetada. Tutvustatakse arengu jälgimise süsteemi ning suhtuma positiivselt arenguvestlustesse.

 

Arengu hindamislehti tutvustatakse vanematele ja vestluse lõppedes allkirjastatakse.

Tulenevalt analüüsist seatakse uued eesmärgid parendustegevuseks ja edasiseks eakohaseks arenguks.