Õppe -ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteaia õppe-kasvatuskorraldus lähtub järgmistest teguritest:

 • Riiklik õppekava
 • Tervisliku eluviisi kujundamine (liikumine, tervislik toit, hügieen, puhke- ja ärkvelolek)
 • Tervisekaitse, terviseedendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded (Sotsiaalministri määrus 25.10.1999, nr. 64, jõustus 01.01.2001)
 • Lasteaia lahtioleku ajast
 • Tasakaalustatud päevakava
 • Perede vajadusest (lapse kohaloleku aja pikkus, tulek/lahkumine)
 • Vahelduvad tegevused: organiseeritud ja vaiksemad tegevused, mäng ja liikumine
 • Vastavalt laste vanusele kavandatakse väiksematele lastele rohkem mänguaega ja suurematele rohkem organiseeritud tegevusi
 • Õuesõpe
 • Õues viibimine 1 x päevas ja soojematel aastaaegadel 2 x
 • Päevane puhkeaeg
 • Huvitegevus

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub õppeaastati, aluseks Riiklik õppekava. Õppeaasta pikkus on 01. september – 31. august.  Talvine õppeperiood 01. september – 31. mai. Suvine  õppeperiood: 01. juuni –31. august, planeeritakse suvise plaani järgi.

Talvine õppe- ja kasvatustöö planeeritakse asutuse õppekava järgi terveks õppeaastaks kuu teemade järgi. Kuu teemast koostatakse nädalakavad, kus näidatakse erinevate valdkondade tegevuste eesmärgid ja läbiviidavad tegevused.

Päevakavas õppetegevused viiakse läbi hommikupoolsel ajal, tegevuse pikkus vastavalt vanustele 2-3. a. 10-15 minutit; 3- 5. a. 25 minutit; 6-7 .a. 35 minutit. Planeeritakse tegevusvaldkonnad kindlale nädalapäevale, kuid ollakse paindlikud, vastavalt vajadusele muutma. Nädala arvestuses viiakse kavandatud tegevused läbi. Õpetajate otsustada ja vastutada on õppetegevuste vorm ühe valdkonna või integreeritud tegevusena.

Suvine õppe- ja kasvatustöö korraldus on järgmine: juunis- enamus kooli läinud lapsi lahkuvad lasteaiast, allesjäänud lapsed jätkavad 3. rühmas suvise plaani järgi.

Juunis – kinnistatakse kõigis rühmades varemomandatut võimalikult õuesõppe ja avastusõppe meetodil. Luuakse maksimaalsed tingimused mänguks õues ja toas.

Juuli – kollektiivpuhkus.

August – suvelapsed teistest lasteaedadest ja meie uued lapsed. Avatud 1. rühm uutele,  2. rühm kõigile teistele lastele. Planeeritakse valdavalt mängudena, kasutatakse õues- ja avastusõppe meetodit.

Päeva kokkuvõtted ja analüüs kantakse e-päevikusse vahetult peale tegevust, nädala kokkuvõte nädala lõpus.