Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

 
  • Lapsed on sallivad kaaslaste, täiskasvanute ja ümbritseva keskkonna suhtes
  • Lapsed huvituvad maailma asjadest
  • Lapsed on julged, enesekindlad, algatusvõimelised, teadmishimulised, loovad, avatud kõigele uuele ja valmis elukestvaks õppeks
  • Laste arengut toetab lasteasutuse personal koostöös lastevanematega