Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

 
 • Lapsed on sallivad kaaslaste, täiskasvanute ja ümbritseva keskkonna suhtes
 • Lapsed huvituvad maailma asjadest
 • Lapsed on julged, enesekindlad, algatusvõimelised, teadmishimulised, loovad, avatud kõigele uuele ja valmis elukestvaks õppeks
 • Laste arengut toetab lasteasutuse personal koostöös lastevanematega

Põhimõtted ja sisu

 
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripära arvestamine
 • Hea kodu ja lasteasutuse koostöö
 • Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
 • Mängu kaudu õppimine
 • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
 • Üldõpetusliku tööviisi rakendamine ja seeläbi loovuse ning omaalgatuse toetamine