Õppe -ja kasvatustegevuse korraldus

Lasteaia õppe-kasvatuskorraldus lähtub järgmistest teguritest:

 • Riiklik õppekava
 • Tervisliku eluviisi kujundamine (liikumine, tervislik toit, hügieen, puhke- ja ärkvelolek)
 • Tervisekaitse, terviseedendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded (Sotsiaalministri määrus 25.10.1999, nr. 64, jõustus 01.01.2001)
 • Lasteaia lahtioleku ajast
 • Tasakaalustatud päevakava
 • Perede vajadusest (lapse kohaloleku aja pikkus, tulek/lahkumine)
 • Vahelduvad tegevused: organiseeritud ja vaiksemad tegevused, mäng ja liikumine
 • Vastavalt laste vanusele kavandatakse väiksematele lastele rohkem mänguaega ja suurematele rohkem organiseeritud tegevusi
 • Õuesõpe
 • Õues viibimine 1 x päevas ja soojematel aastaaegadel 2 x
 • Päevane puhkeaeg
 • Huvitegevus

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub õppeaastati, aluseks Riiklik õppekava. Õppeaasta pikkus on 01. september – 31. august.  Talvine õppeperiood 01. september – 31. mai. Suvine  õppeperiood: 01. juuni –31. august, planeeritakse suvise plaani järgi.

Talvine õppe- ja kasvatustöö planeeritakse asutuse õppekava järgi terveks õppeaastaks kuu teemade järgi. Kuu teemast koostatakse nädalakavad, kus näidatakse erinevate valdkondade tegevuste eesmärgid ja läbiviidavad tegevused.

Päevakavas õppetegevused viiakse läbi hommikupoolsel ajal, tegevuse pikkus vastavalt vanustele 2-3. a. 10-15 minutit; 3- 5. a. 25 minutit; 6-7 .a. 35 minutit. Planeeritakse tegevusvaldkonnad kindlale nädalapäevale, kuid ollakse paindlikud, vastavalt vajadusele muutma. Nädala arvestuses viiakse kavandatud tegevused läbi. Õpetajate otsustada ja vastutada on õppetegevuste vorm ühe valdkonna või integreeritud tegevusena.

Suvine õppe- ja kasvatustöö korraldus on järgmine: juunis- enamus kooli läinud lapsi lahkuvad lasteaiast, allesjäänud lapsed jätkavad 3. rühmas suvise plaani järgi.

Juunis – kinnistatakse kõigis rühmades varemomandatut võimalikult õuesõppe ja avastusõppe meetodil. Luuakse maksimaalsed tingimused mänguks õues ja toas.

Juuli – kollektiivpuhkus.

August – suvelapsed teistest lasteaedadest ja meie uued lapsed. Avatud 1. rühm uutele,  2. rühm kõigile teistele lastele. Planeeritakse valdavalt mängudena, kasutatakse õues- ja avastusõppe meetodit.

Päeva kokkuvõtted ja analüüs kantakse e-päevikusse vahetult peale tegevust, nädala kokkuvõte nädala lõpus.

 

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ning korraldus

Hindamise põhimõtted:

 • Toetada lapse arengut perekonnale sobival viisil ja suunas
 • Märgata vanematele märkamatuks jäänud aspekte

Laste arengut jälgitakse regulaarselt ja tehakse uute ilmingute puhul märkmeid. Lapse arengut jälgivad rühmaõpetajad, muusika- ja liikumisõpetaja, õpetajaabi, tervisetöötaja. Tugivõrgustikus on veel kokad, majandusjuhataja ja juhataja.

1 x aastas kontrollib laste kõnet logopeed ja nõustab vanemaid. Nimetatud töötajatega arutatakse lapse arengu ja edu üle.

 

Septembri lastevanematekoosolekutel tutvustatakse õppeperioodi eesmärke ja tegevusi, mida nende täitmiseks on vaja läbi viia ning kuidas perekonnad saavad seda toetada. Tutvustatakse arengu jälgimise süsteemi ning suhtuma positiivselt arenguvestlustesse.

 

Arengu hindamislehti tutvustatakse vanematele ja vestluse lõppedes allkirjastatakse.

Tulenevalt analüüsist seatakse uued eesmärgid parendustegevuseks ja edasiseks eakohaseks arenguks.

 

 

 

Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus

 Laste jälgimiseks loodud tugivõrgustik.

 

Valdkond

Jälgija/Hindaja

Nõustamine

Õppe- ja kasvatustöö

Rühmaõpetajad

Õpetajaabi

Lastevanemaid

Muusikaline tegevus

Muusikaõpetaja

Lastevanemaid, rühmaõpetajaid

Liikumine

Liikumisõpetaja

Lastevanemaid, rühmaõpetajaid

Tervis

Tervisetöötaja

Lastevanemaid,

rühmapersonali, köögipersonali

Vaimne tervis

Psühholoog (kokkulepe vajadusel)

Lastevanemaid

Laste kõne

Logopeed  1 x aastas

Lastevanemaid, õpetajaid

Toitumine

Kokad

Lastevanemaid, õpetajaid

Õpi- ja kasvukeskkond

Majandusjuhataja

Juhataja

Lastevanemaid

personal

 

Erivajadusega lapse vajadused selgitatakse välja spetsialistidega koostöös ja nõustatakse vanemat koheselt.

Pakume tuge kakskeelse pere lapsele, aidates teda paremini kohaneda keele- ja kultuuriruumiga, selleks olemas kakskeelse lapse arengukava.

Kergemate allergiavormide puhul kohandame menüüs olevad toidud sobilikuks.

 

Koolikohustuse edasilükkamise vajaduse ilmingutest peavad kõik lapsega kokkupuutuvad inimesed  nõu, et koostada tegevusplaan, seejärel nõustatakse vanemaid. 

Kui vanemad soovivad koolipikendust lapsele taotleda, valmistame ette dokumendid esitamiseks Tallinna Haridusameti Tallinna laste nõustamiskomisjonile.

Nõustamiskomisjoni otsusega koolipikenduse saajale lapsele garanteerime koha koolieelses rühmas.

Lapsevanematega koostöö põhimõtted ja korraldus

Koostöö lastevanematega on vastastikku lugupidav.

Uute lastevanemate teavitamine lasteaia õppe- ja kasvatustööst esmakordselt toimub lapse järjekorda registreerimisel. Komplekteeritud uue rühma vanematele korraldatakse koosolek (uue õppeaasta algul) põhjaliku ülevaate andmiseks õppe- ja kasvatustööst.

Infot anname telefonitsi, igapäevasel suhtlemisel, meilitsi, teadetetahvlil, koduleheküljel.

 

Aeg

Tegevused vanematele

September

Küsitlus lastevanematele nende ootuste kohta

Rühmades lastevanemate koosolekutel osalemine

Sügisnäituse /sügislaada korraldamine

Oktoober

Mängupidu vanavanematega "Kummardus vanavanematele"

November

Isadepäeva tähistamine

Mardi- ja kadripäeva tähistamine (riietuse ja peakatete valmistamine)

„Päev  ilma   õpetajateta“ vanemad õpetajateks rühmades

Detsember

Päkapiku perepäev "Päkapikujooks" lasteaia hoovil (orienteerumine õhtul koos lastevanematega taskulampide valgel) ning heategevuslik laat ja päkapikukohvik

Rühmade jõulupidudeks valmistumine (kostüümide, peakatete valmistamine)

Jõulupeost osavõtt

Jaanuar

Talvetrall (koos lastevanematega kelgutamine)

Veebruar

Looma-aasta karneval (kostüümide, peakatete valmistamine)

Rahvastenädalad (vene, saksa, eesti)

Märts

Teatrinädal lasteaias (kostüümide meisterdamine)

Mutionu Teatriõhtu 

Aprill

Avatud Uste päev

Laste arenguvestlusteks valmistumine ja läbiviimine

Huvitegevusteõhtu

Mai

Emadepäeva tähistamine

Lastevanemate rahulolu uuring

Rühmade lastevanemate koosolekutel osalemine

Talguõhtu