Põhimõtted ja sisu

 
  • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripära arvestamine
  • Hea kodu ja lasteasutuse koostöö
  • Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
  • Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine
  • Mängu kaudu õppimine
  • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine
  • Üldõpetusliku tööviisi rakendamine ja seeläbi loovuse ning omaalgatuse toetamine