KINNITATUD

                                     Tallinna Mutionu Lasteaia direktori

                                                                                                                 27.12.2011           

                                                                                                       käskkirjaga nr.9 - k     

                                                                               

                                                                                 KOOSKÕLASTATUD

                                                                                 Hoolekogus   20.12.2011    

                                                                                

 

TALLINNA  MUTIONU LASTEAIA  TÖÖTASUJUHEND

 

I Üldsätted

 

1.1 Käesolev töötasujuhend reguleerib Tallinna Mutionu Lasteaia

töötajate töötasustamist, täiendavate töötasude, toetuste ja preemiate maksmist.

1.2 Töötasujuhendi väljatöötamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Töölepinguseadusest,  

Vabariigi Valitsuse 11.juuni 2009 määrusest nr. 90 Töötasu alammäära    kehtestamine (eurodes) ja  Tallinna Linnavolikogu määrusele nr.6, 05.märts 2009 kinnitatud „Tallinna Haridusameti hallatavate töötajate töötasustamise alused“ muutmine REDAKTSIOON: TVK m 02.12.2010 nr. 59, jõustumine 01.01.2011.

1.3 Töötajate töötasustamise põhimõtted toetavad haridusasutusele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja on avalikud.

1.4 Käeolev töötasujuhend on koostatud lasteaia direktori poolt koostöös hoolekoguga lähtuvalt asutuse aastaeelarves töötasuks ettenähtud vahenditest. Töötasujuhendi kinnitab haridusasutuse juht..

 

II Töötasustamise alused ja nende rakendamine.

 

2.1 Tallinna Mutionu Lasteaia töötasustamise aluseks on kinnitatud koosseisu nimekiri ja juhendi lisas toodud töötasumäärad.

2.2 Töötajate töötasumäär määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel.

2.3 Pedagoogid

2.3.1 Kõrgharidusega pedagoogide töötasu määramisel arvestatakse vastavust kvalifikatsiooninõuetele, talle atesteerimisel omistatud ametijärku ning Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud pedagoogide töötasu alammäära.

2.3.2 Keskeriharidusega ja kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi töötasu alammäär on kuni 15% madalam kõrgharidusega pedagoogi kuu töötasu alammäärast.

2.3.3 Pedagoog, kes omandas tasemehariduse, toimub töötasu muutmine õppeasutuse lõpetamisele järgneva kalendrikuu 1. päevast.

2.3.4 Pedagoogi, kes läbi atesteerimise ja kellele omistati atesteerimisel pedagoogi/vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärk toimub töötasu muutmine atesteerimisele järgneva kalendrikuu 1. päevast.

2.3.5 Lasteaia direktoril on õigus eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata pedagoogidele kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära selle suurendamise põhjused.

2.4 Lasteaia halduspersonali, muude alade spetsialistide, tööliste ja abipersonali töötasud kehtestatakse lähtuvalt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast.

2.5 Töötasumäärade diferentseerimise aluseks on töötaja

 • haridus ja kvalifikatsioon (s.h. koolitused)
 • töö iseloom ja keerukus
 • vastutuse määr

2.6 Töötasumäära muudetakse poolte kokkuleppel arvestades lasteaiale eraldatud palgafondi, samuti töötasu alammäära muutmise korral Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu poolt.

2.7 Tallinna Mutionu Lasteaia personali töötasumäärad on välja toodud lisas 1.

 

III Töötasu, puhkusetasu, täiendavate töötasude ja nõutavast tulemuslikuma töö tasustamise kord.

 

3.1 Töötasu makstakse üks kord kuus töötaja pangaarvele iga kuu 10-ks kuupäevaks.

3.2 Töötasu maksmise aluseks on tööajaarvestuse tabel ja direktori käskkirjad.

3.3 Puhkusetasu arvestamise aluseks on direktori poolt kinnitatud puhkuste ajakava. Töötajale puhkusetasu maksmine toimub proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kuule järgneva kuu palgapäeval. Juhul, kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse ning puhkusetasu kantakse töötaja pangaarvele hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.

3.4 Täiendavate töötasude maksmise aluseks on direktori käskkiri. Asutuse juht esitab töötajate nõutavast tulemuslikuma töö eest ja täiendava töötasu määramise käskkirjad kooskõlastamiseks Tallinna Haridusameti juhatajale.

3.4.1 Nõutavast tulemuslikuma töö eest täiendava töötasu määramise aluseks on:

 • Töötaja eesmärkide-, teadmiste- ja oskuste ning töötulemuste (k.a. koostöö) fikseerimine. Tööalane hindamine toimub arengu- ja/või tulemusvestluse alusel;
 • Nõutavast tulemuslikuma töö eest täiendava töötasu määramise aluseks on töötaja hindamistulemused. Tulemuslikuma töö eest makstakse kokku kuus kuni 50% ametikohale määratud töötasu määrast kuus.

3.4.2 Täiendavateks tööülesanneteks on ametijuhendis fikseerimata töökohustused ja ülesanded.

 • Pidevat täiendavat tasu täiendavate tööülesannete eest makstakse kokku kuus kuni 50 % ametikohale määratud töötasumäärast kuus.
 • Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest näidatakse kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.
 • Asendustasu maksmise aluseks on pedagoogidel tarifitseeritud töötasu ning teenindaval personalil töötasu alammäär.

3.5 Ületunnitöö eest makstakse täiendavat töötasu või hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses vastavalt poolte kokkuleppele. Ületunnitöö iga tunni eest makstakse täiendavat töötasu 50% töötaja tunnipalga määrast.

3.6 Õppepuhkusel viibivale töötajale makstakse tasu vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele.

 

IV Toetused ja preemiad

 

4.1 eelarveliste vahendite olemasolul makstakse töötajatele alljärgnevaid ühekordseid toetusi ja preemiaid.

4.1.1 Preemia individuaalse tööalase edukuse eest (osalemine töörühmades, komisjonides, ülelinnalistel üritustel jne. Hoolekogu või Pedagoogilise nõukogu ettepanekul kuni ühe kuu põhipalga ulatuses.

4.1.2 Toetused:

 • Lapse sünnitoetus (ühe lapse kohta) – kuni 160 € sünnitõendi ja avalduse alusel.
 • Matusetoetus (vanemad, abikaasa, lapsed) – kuni 200 €.
 • Toetus õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu juhi ettepanekul) – kuni Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäära kahekordse määra ulatuses, arvestades iga konkreetset juhtumit eraldi.

4.2 Toetuste ja preemiate maksmise aluseks on direktori käskkiri. Töötajale preemia ja toetuse (lapse sünnitoetus; õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi) – eelnev kooskõlastus Tallinna Haridusameti juhatajaga, taotlus iga kuu 20. kuupäevaks.

4.3 Toetust ja preemiat ei maksta katseajal olevatele töötajatele.

4.4 Haridusasutuste juhtide täiendavad tasud, preemiad ja toetused.

4.4.1 haridusameti juhatajal on õigus haridusasutuse juhile haridusasutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata:

1) kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasumäär kuus, näidates ära töötasumäära suurendamise põhjendused;

2) haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires preemiaid ja toetusi, mille maksmise tingimused ja kord on kehtestatud haridusameti juhataja käskkirjaga.