Visioon

Tallinna Mutionu Lasteaed on hooliv ja sõbralik perekonna toetaja lapse koolieelses eas. Kannab elukestva õppimise ideed, hea kasvukeskkonna ja mikrokliimaga avatud organisatsioon. 

Missioon

Tallinna Mutionu Lasteaed on traditsioone ja partnereid austav organisatsioon, kus saavad lapsed professionaalsete õpetajate käe all teadmised, oskused, vilumused, julguse, loovuse, teotahte, keskkonnateadlikkuse ja vastutustunde edukaks toimetulekuks koolis ja valmisoleku õppimiseks koolis, arvestades iga lapse individuaalsust.

Põhiväärtused

 Põhiväärtused on meie mõtlemine ja arusaamine asjadest, mida me peame tähtsaks:

Hoolivus

Hoolime endast, üksteisest, oma maast ja keskkonnast.

Koostöö

Oleme avatud ja valmis tegema koostööd huvigruppidega lasteaias ja väljaspool lasteaeda.

Turvalisus

Hindame turvalist, ohutut ja esteetilist mängu-, õpi- ja töökeskkonda, mis võimaldab olla kaitstud.

Traditsioonid

Kanname edasi traditsioone, mis aitavad väärtusi säilitada.

Loovus

Toetame loovaid ideid ja tegusid, mis aitavad muuta elu eriliseks.

 

Moto

09.10.2020

Tallinna Mutionu Lasteaia moto:
Iga laps nagu oma laps!
 

Prioriteedid ja eesmärgid

Prioriteedid

  • lapsekeskne õppe-ja kasvatustöö
  • lapsevanema ootustele vastamine
  • kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad
  • õige juhtimisstrateegia
  • heade töö- ja õpitingimuste loomine

Eesmärgid

  • koolivalmiduse arendamine
  • õppekava arendustegevuse konkretiseerimine
  • pedagoogilise kaadri kvalifikatsiooni tõstmine ja meeskonnatöö edendamine
  • lastevanemate koostöö tõhustamine
  • kaasaegse imago loomine